Photos > Tattoo Portfolio

Octopus arm wrapped around a sword.
Octopus arm wrapped around a sword.