Photos > Tattoo Portfolio

Skull & Ouroboros - with detail shot.
Skull & Ouroboros - with detail shot.